Raport bieżący nr 46 / 2015

Raport bieżący nr 46 / 2015 - 16 lipca 2015 / 00:00

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z BZ WBK

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2015 r. został poinformowany przez Bank Zachodni WBK SA o podpisaniu aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 36/2015 z 9 czerwca 2015 roku.
Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu do wysokości którego spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych, z kwoty 316 000 000,- złotych (słownie złotych: trzysta szesnaście milionów) do kwoty 416 000 000,- zł (słownie złotych: czterysta szesnaście milionów).
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.