Raport bieżący nr 46 / 2017

Raport bieżący nr 46 / 2017 - 26 czerwca 2017 / 12:43

Zawarcie umowy z LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 22 Sp. k.

Zarząd Budimeksu SA informuje o podpisaniu 26 czerwca 2017 roku umowy z LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 22 Sp. k. na generalne wykonawstwo budynku biurowo – usługowego „Wola Retro” wraz z elementami zagospodarowania terenu w Warszawie przy ul. Skierniewickiej/Siedmiogrodzkiej „. Wartość umów podpisanych ze spółkami zależnymi od LC Corp SA od publikacji raportu nr 50 z dnia 14 lipca 2016 wynosi 186,7 mln zł netto i przekracza próg 111 446 tys. zł.

Umową o najwyższej wartości jest ta zawarta 26 czerwca br.

Wartość kontraktu: Wynagrodzenie w maksymalnej kwocie 125 020 000 zł netto (w tym część zmienna wynagrodzenia za wykonanie robót aranżacyjnych w wysokości maksymalnej 40 959 000 zł netto). Kwota Zmienna może być przeznaczona na wynagrodzenie Wykonawcy w całości lub części, bądź całkowicie pominięta, w zależności od decyzji Inwestora. Kwota Stała nie może ulec zmniejszeniu.

Termin rozpoczęcia robót: następnego dnia po protokolarnym przekazaniu placu budowy oraz dokumentacji umożliwiającej Wykonawcy rozpoczęcia realizacji robót

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od przekazania placu budowy, nie później niż 4 lipca 2017

Okres gwarancji:

a) 60 miesięcy to najdłuższy okres gwarancji na wykonane roboty i drogi, w tym także na windy wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz instalacje teletechniczne niskoprądowe (system BMS, PMS, oraz powiązane) wraz z urządzeniami, oprogramowaniem i wyposażeniem.

b) 10 lat na: konstrukcje stalowe i żelbetowe, szczelność dachu, izolacji, elewacji, podłóg itp., z zastrzeżeniem normalnego zużycia przy eksploatacji.

c) Dla Urządzeń i Wyposażenia – zgodnie z okresami gwarancyjnymi obowiązującymi u producentów na nowe wyroby, lecz nie mniej niż 36 miesięcy, z wyłączeniem wind wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, urządzeń, oprogramowania i wyposażenia instalacji teletechnicznych niskoprądowych (system BMS, Cerbex, oraz powiązane) których okres gwarancji zapisano w podpunkcie a) wyżej.

d) 36 miesięcy na wykonaną zieleń.

e) Na Prace Aranżacyjne – 36 miesięcy od daty odbioru tych prac przez Najemcę lub Zamawiającego.

Zaliczka: brak

Termin płatności w dniach:

a) płatność za pierwszą fakturę nastąpi w terminie 90 dni licząc od daty otrzymania jej przez Zamawiającego;

b) płatność za drugą fakturę nastąpi w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania jej przez Zamawiającego;

c) płatność za trzecią i kolejne faktury nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania jej przez Zamawiającego

Zabezpieczenie umowy:

Zabezpieczenie Należytego i Terminowego Wykonania Umowy: 5 weksli in blanco wraz Porozumieniem Wekslowym – łącznie na 10% wartości Inwestycji netto Zabezpieczenie Usunięcia Wad i Usterek w okresie gwarancji i rękojmi – w postaci 5 weksli in blanco wraz z Porozumieniem wekslowym na łączną kwotę 5 % wartości Inwestycji netto.

Kary umowne płacone przez Wykonawcę: 1. Łączny wymiar kar umownych przewidzianych w Umowie w zakresie kar za nieterminowe wykonanie obowiązków przez Generalnego Wykonawcę nie może przekroczyć 10% wartości stałego wynagrodzenia netto, przy czym stronom przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

– W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia netto

Kary płacone przez Zamawiającego:

– 10 % wartości kontraktu netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe umowy zawarte ze spółkami zależnymi od LC Corp SA po publikacji raportu nr 50 z dnia 14 lipca 2016 roku:

– Zawarta 31 sierpnia 2016 roku umowa ze spółką LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 9 sp.k. na realizację projektu: „Zespół Mieszkaniowy KORONA PRAGI – Budynek B i A” o łącznej wartości: 61 695 857 zł netto (wartość stała: 36 652 373zł, wartość warunkowa: 25 043 484zł), przy czym wartość stała stanowi wynagrodzenie za wykonanie „Budynku B”, a wartość warunkowa stanowi wynagrodzenie za wykonanie nadziemnej części „Budynku A”. Zgodnie z umową warunkiem wejścia w życie kwoty warunkowej było złożenie przez zamawiającego oświadczenia o powierzeniu prac polegających na wykonaniu nadziemnej części „Budynku A”, w terminie do dnia 30 marca 2017 roku. W dniu 22 marca 2017 roku zamawiający złożył w/w oświadczenie, zatem warunek został spełniony.