Raport bieżący nr 46 / 2020

Raport bieżący nr 46 / 2020 - 10 lipca 2020 / 10:24

„Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 10.07.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 07.05.2020 r. w raporcie bieżącym nr 26/2020 oraz w dniu 18.05.2020 r. w raporcie bieżącym nr 31/2020.

Wartość umowy: 380 223 437,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 151.393 tys. zł netto.