Raport bieżący nr 46 / 2021

Raport bieżący nr 46 / 2021 - 20 maja 2021 / 12:00

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 20 maja 2021 r. podjęło Uchwałę Nr 396 o wypłacie dywidendy za 2020 rok w kwocie 16,70 złotych brutto na jedną akcję.

Zgodnie z ww. uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 310.046.824,83 złotych powiększony o całość kapitału rezerwowego utworzonego z zysku w roku 2019 w wysokości 116.305.811,77 złotych, co daje całkowitą kwotę 426.352.636,60 złotych, przeznaczono na wypłatę dywidendy. Pozostałą część zysku w kwocie 494.818,53 złotych przeznaczono na kapitał zapasowy.

Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 akcji.

Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 rok, ustalono na dzień 1 czerwca 2021 roku, zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 18 czerwca 2021 roku.