Raport bieżący nr 46 / 2022

Raport bieżący nr 46 / 2022 - 27 lipca 2022 / 07:40

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2022 roku

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2021.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 3 998 229 tys. zł w porównaniu do 3 241 092 tys. zł w pierwszym półroczu 2021.

Zysk brutto ze sprzedaży: 395 988 tys. zł w porównaniu do 375 645 tys. zł w pierwszym półroczu 2021.

Zysk z działalności operacyjnej: 234 700 tys. zł w porównaniu do 276 390 tys. zł w pierwszym półroczu 2021.

Zysk brutto: 262 084 tys. zł w porównaniu do 259 598 tys. zł w pierwszym półroczu 2021.

Zysk netto z działalności kontynuowanej: 208 650 tys. zł w porównaniu do 208 444 tys. zł w pierwszym półroczu 2021.

Zysk netto z działalności zaniechanej: 0 tys. zł w porównaniu do 520 508 tys. zł w pierwszym półroczu 2021.

Zysk netto: 208 650 tys. zł w porównaniu do 728 952 tys. zł w pierwszym półroczu 2021.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 201 238 tys. zł w porównaniu do 721 205 tys. zł w pierwszym półroczu 2021.

Zysk netto Budimex SA wyniósł 176 704 tys. zł w porównaniu do 761 779 tys. zł w pierwszym półroczu 2021.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wyniósł 11,78 mld zł w porównaniu do 12,97 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2021.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2022 wyniosła 2,06 mld zł w porównaniu do 2,92 mld zł w pierwszym półroczu 2021.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 1 970 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 2 798 mln zł.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2022 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2021.