Raport bieżący nr 46/2023

Raport bieżący nr 46/2023 - 21 lipca 2023 / 12:32

Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79 - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 21 lipca 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy ‎Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie a Budimex S.A. na ‎Kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr ‎‎79.‎

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i ‎wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 9 lutego 2023 r. w raporcie ‎bieżącym nr 10/2023 oraz w dniu 14 czerwca 2023 r. w raporcie bieżącym nr 40/2023.‎

Wartość umowy: 549 429 195,00 zł netto
‎ ‎
Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia podpisania umowy‎

Termin zakończenia robót: 37 miesięcy od dnia podpisania umowy ‎
Do czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 16 grudnia ‎do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące.‎
‎ ‎
Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎
‎ ‎
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
‎ ‎
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej ‎faktury VAT przez ‎Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto‎
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej ‎Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego ‎przenoszącego wysokość kar ‎umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, ‎powstałej lub mogącej powstać w związku z ‎niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem ‎przez Wykonawcę Umowy.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość umowy przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎