Raport bieżący nr 47 / 2013

Raport bieżący nr 47 / 2013 - 16 lipca 2013 / 00:00

Konwersja, asymilacja i wprowadzenie do obrotu giełdowego 120 akcji zwykłych imiennych serii A Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że:

1. Na podstawie wniosku, jaki Budimex SA złożył w dniu 18 czerwca 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwałą nr 787/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. postanowił wprowadzić z dniem 19 lipca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 120 (sto dwadzieścia) akcji imiennych serii A spółki Budimex SA o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLBUDMX00021”, pod warunkiem dokonania przez KDPW SA zamiany powyższej liczby akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 19 lipca 2013 r. z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLBUDMX00013”.

2. Na podstawie wniosku, jaki Budimex SA złożył w dniu 18 czerwca 2013 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA uchwałą nr 552/13 z dnia 16 lipca 2013 r. postanowił dokonać w dniu 19 lipca 2013 r. asymilacji 120 (sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela spółki Budimex SA powstałych po zamianie dokonanej w dniu 19 lipca 2013 r. 120 (sto dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem „PLBUDMX00021” z 25 527 628 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Budimex SA oznaczonymi kodem „PLBUDMX00013”.

3. W związku z powyższym z dniem 19 lipca 2013 r. kodem „PLBUDMX00013” oznaczonych jest 25 527 748 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Budimex SA. Kodem „PLBUDMX00021” oznaczonych jest 930 (dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych imiennych spółki Budimex SA.