Raport bieżący nr 47 / 2018

Raport bieżący nr 47 / 2018 - 4 lipca 2018 / 14:00

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie Nr 3: odc. węzeł Wysokie – m. Raczki

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2018 roku zawarta została umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział w Olsztynie na „Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie – m. Raczki”.

O tym, że Zamawiający wybrał ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym informowaliśmy w raporcie bieżącym 4/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku.

Wartość umowy netto: 393.729.848,00 zł

Termin rozpoczęcia: dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia: 29 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.