Raport bieżący nr 47 / 2019

Raport bieżący nr 47 / 2019 - 9 lipca 2019 / 16:54

"Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego"- oferta Budimex SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 09.07.2019 r. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na „Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 185 220 222,00 PLN netto

Termin rozpoczęcia robót: data zawarcia Umowy przez obie Strony

Termin zakończenia robót: 30.11.2021 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.