Raport bieżący nr 47 / 2022

Raport bieżący nr 47 / 2022 - 2 sierpnia 2022 / 11:15

Budowa infrastruktury zabezpieczającej funkcjonowanie kompleksu w Sochaczewie - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że powziął informację o tym, iż Stołeczny Zarząd Infrastruktury wybrał ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: Budowę infrastruktury zabezpieczającej funkcjonowanie kompleksu w Sochaczewie.

Wartość oferty: 126 535 695,55 zł netto.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną ofertą wynosi 211 426 695,54 złotych netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 126 535 695,55 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy, przekazanie 14 dni od podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 600 dni od dnia podpisania Umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy (na nasadzenia 36 miesięcy, na urządzenia gwarancja producenta)

Okres rękojmi: 60 miesięcy od podpisania protokołu końcowego bez uwag

Zaliczka: zaliczki nie więcej niż 75% wartości wynagrodzenia umownego. Wysokość jednej zaliczki nie może przekroczyć 33% wartości umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 3% wartości wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 20% wynagrodzenia brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją wysokości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.