Raport bieżący nr 47/2023

Raport bieżący nr 47/2023 - 26 lipca 2023 / 07:40

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze ‎półrocze 2023 roku

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. ‎Ferrovial SE, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze ‎skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z ‎Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2023 roku oraz dane ‎porównywalne za analogiczny okres 2022 roku.‎

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 4 317 944 tys. zł w porównaniu ‎do 3 998 229 tys. zł w pierwszym półroczu 2022 roku.‎

Zysk brutto ze sprzedaży: 401 393 tys. zł w porównaniu do 395 988 tys. zł w pierwszym półroczu 2022 roku.‎

Zysk z działalności operacyjnej: 272 635 tys. zł w porównaniu do 234 700 tys. zł w pierwszym półroczu 2022 ‎roku.

Zysk brutto: 356 674 tys. zł w porównaniu do 262 084 tys. zł w pierwszym półroczu 2022 roku.‎

Zysk netto: 280 781 tys. zł w porównaniu do 208 650 tys. zł w pierwszym półroczu 2022 roku.‎

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 274 671 tys. zł w porównaniu do 201 238 tys. ‎zł w pierwszym półroczu 2022 roku.‎

Zysk netto Budimex SA wyniósł 308 211 tys. zł w porównaniu do 176 704 tys. zł w pierwszym półroczu 2022 ‎roku.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wyniósł 12,22 mld zł w ‎porównaniu do 11,78 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2022 roku.‎

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 2,54 mld zł ‎w porównaniu do 2,06 mld zł w pierwszym półroczu 2022 roku.‎

Na dzień 30 czerwca 2023 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki ‎pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 2 ‎‎731 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 970 mln zł.‎

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za pierwsze półrocze ‎‎2023 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2022 roku.‎