Raport bieżący nr 48 / 2013

Raport bieżący nr 48 / 2013 - 18 lipca 2013 / 00:00

Nowy budynek Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2013 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider – 98,5% udziału w konsorcjum) i Mostostalu Kraków SA (partner, spółka w 100% zależna od Budimeksu SA – 1,5% udziału w konsorcjum) podpisało z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie umowę z datą 17.07.2013 r. na budowę budynku dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego na terenie Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Wartość kontraktu: 130 857 105, 09 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 120 miesięcy na konstrukcję dachu, okna i zewnętrzną stolarkę drzwiową; 36 miesięcy na pozostały asortyment robót
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 30% wartości kontraktu brutto
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.