Raport bieżący nr 48 / 2014

Raport bieżący nr 48 / 2014 - 9 czerwca 2014 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z ING Bankiem Śląskim SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2014 roku spółka została poinformowana przez ING Bank Śląski SA o podpisaniu aneksu do umowy ramowej dotyczącej gwarancji bankowych.
Na mocy aneksu bank zwiększył kwotę dostępnego limitu, do wysokości którego spółka może zlecać wystawianie gwarancji bankowych z kwoty 176 000 000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt sześć milionów), do kwoty 256 000 000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów).
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
Kwota dostępnego limitu kredytowego przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.