Raport bieżący nr 48 / 2021

Raport bieżący nr 48 / 2021 - 20 maja 2021 / 16:42

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 20 maja 2021 r.

Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się 20 maja 2021 roku:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.638 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.638 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem/głosów,
– głosy „za”- 19.289.638 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pani Bogna Kuczyńska – Piech,
2. Pani Agnieszka Faluszewska.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2020,
10.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020,
10.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020,
10.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020roku,
10.5. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2020,
10.6. podziału zysku za 2020 rok,
10.7. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
10.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
10.9. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
10.10. zmiany pkt 10.3. oraz pkt 11.1. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu,
10.11. zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.
11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 391
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2020.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2020 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2021 roku w raporcie rocznym za 2020 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów
– głosy „za”- 19.219.014 /dziewiętnaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czternaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 70.623 /siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy/.

Uchwała Nr 392
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2021 roku w raporcie rocznym za 2020 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 19.219.014 /dziewiętnaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czternaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 70.623 /siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy/.

Uchwała Nr 393
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2021 roku w raporcie rocznym za 2020 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 19.219.014 /dziewiętnaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czternaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 70.623 /siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy/.

Uchwała Nr 394
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.415.483 tysiące złotych /pięć miliardów czterysta piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 310.541 tysięcy złotych /trzysta dziesięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych/,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 308.074 tysiące złotych /trzysta osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych/,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 191.657 tysięcy złotych /sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 474.973 tysiące złotych /czterysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2021 roku w raporcie rocznym za 2020 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 19.219.014 /dziewiętnaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czternaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 70.623 /siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy/.

Uchwała Nr 395
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.462.240 tysięcy złotych /siedem miliardów czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 471.394 tysiące złotych /czterysta siedemdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 469.548 tysięcy złotych /czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych/,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 350.631 tysięcy złotych /trzysta pięćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych/,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 740.277 tysięcy złotych /siedemset czterdzieści milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2021 roku w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 19.219.014 /dziewiętnaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czternaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 70.623 /siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy/.

Uchwała Nr 396
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: podziału zysku za 2020 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 310.046.824,83 złotych (słownie: trzysta dziesięć milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze) powiększony o całość kapitału rezerwowego utworzonego z zysku w roku 2019 w wysokości 116.305.811,77 złotych (słownie: sto szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), co daje całkowitą kwotę 426.352.636,60 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 16,70 złotych (słownie: szesnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 494.818,53 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 rok ustala się na dzień 1 czerwca 2021 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 czerwca 2021 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 19.234.210 /dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 55.427 /pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem/.

Uchwała Nr 397
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2020 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 19.215.207 /dziewiętnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy dwieście siedem/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 74.430 /siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści/.

Uchwała Nr 398
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2020 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 19.270.634 /dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści cztery/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 399
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2020 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 19.270.634 /dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści cztery/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 400
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2020 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 19.270.634 /dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści cztery/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 401
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2020 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 19.270.634 /dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści cztery/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 402
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 18.974.815 /osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście/, głosy „przeciw” – 295.819 /dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 403
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 18.974.815 /osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście/, głosy „przeciw” – 295.819 /dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 404
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 18 czerwca 2020 roku (data złożenia rezygnacji).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,
– głosy „za”- 18.974.815 /osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście/, głosy „przeciw” – 295.819 /dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 405

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,

– głosy „za”- 18.974.815 /osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście/, głosy „przeciw” – 295.819 /dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 406

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,

– głosy „za”- 18.974.815 /osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście/, głosy „przeciw” – 295.819 /dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 407

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,

– głosy „za”- 18.974.815 /osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście/, głosy „przeciw” – 295.819 /dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 408

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,

– głosy „za”- 18.974.815 /osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście/, głosy „przeciw” – 295.819 /dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 409

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,

– głosy „za”- 18.974.815 /osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście/, głosy „przeciw” – 295.819 /dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 410

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,

– głosy „za”- 18.974.815 /osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście/, głosy „przeciw” – 295.819 /dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 411

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,

– głosy „za”- 18.974.815 /osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście/, głosy „przeciw” – 295.819 /dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 412

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 czerwca 2020 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2020 roku.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,

– głosy „za”- 18.974.815 /osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset piętnaście/, głosy „przeciw” – 295.819 /dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście/, głosy „wstrzymujące się” – 19.003 /dziewiętnaście tysięcy trzy/.

Uchwała Nr 413

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,

– głosy „za”- 17.685.434 /siedemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery/, głosy „przeciw” – 1.604.203 /jeden milion sześćset cztery tysiące dwieście trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 414

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: zmiany pkt 10.3. oraz 11.1. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu

Na podstawie § 13 lit. h) Statutu Spółki w związku ze zmianą przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie dematerializacji dokumentów akcji uchwala się, co następuje:

 • 1. Punkt 10.3. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„10.3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego  jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A.”

 • 2. Punkt 11.1. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„11.1. Oprócz osób będących Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) oraz oprócz zastawników i użytkowników posiadających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A., lub ustanowionych przez nich pełnomocników, do przebywania w sali obrad Walnego Zgromadzenia uprawnieni są:

– wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,

– wszyscy członkowie Zarządu,

– prokurenci

– zaproszeni przez Zarząd (lub inny organ/podmiot zwołujący Zgromadzenie) eksperci w sprawach objętych porządkiem obrad,

– notariusz,

– zaproszeni przez Zarząd pracownicy Spółki,

– obsługa techniczna

– przedstawiciele mediów posiadający stosowną akredytację.”

 • 3. W związku ze zmianami Regulaminu wprowadzonymi w § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
 • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: Tekst jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,

– głosy „za”- 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 415

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się Pana Dariusza Jacka Blochera do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej wspólnej trzyletniej kadencji.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,

– głosy „za”- 17.337.473 /siedemnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 977.789 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 974.375 /dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć/.

Uchwała Nr 416

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

 • 1. Powołuje się Pana Ignacio Aitor Garcia Bilbao do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej wspólnej trzyletniej kadencji.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ akcji (to jest 75,56% /siedemdziesiąt pięć całych pięćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 19.289.637 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem/ głosów,

– głosy „za”- 17.337.473 /siedemnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 977.789 /dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 974.375 /dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć/.