Raport bieżący nr 48 / 2022

Raport bieżący nr 48 / 2022 - 4 sierpnia 2022 / 13:40

„Rozbudowa ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów – Projekt i budowa Serwerowni wraz z wyposażeniem” - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „Rozbudowę ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów – Projekt i budowa Serwerowni wraz z wyposażeniem”.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 10.02.2022 r. w raporcie bieżącym numer 8/2022.

Wartość umowy: 228 710 279,26 zł netto, w tym:
a) zamówienie podstawowe: 136 417 325,43 zł netto
b) zamówienie z prawa opcji: 92 292 953,83 zł netto

Termin rozpoczęcia robót:
a) w zakresie zamówienia podstawowego: od daty zawarcia Kontraktu
b) w zakresie prawa opcji: od dnia złożenia pisemnego Oświadczenia przez Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji do 3 miesięcy przed datą na ukończenie

Termin zakończenia robót:
a) w zakresie zamówienia podstawowego: 31 miesięcy od daty zawarcia umowy
b) w zakresie prawa opcji: 15 miesięcy od dnia złożenia pisemnego Oświadczenia przez Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji

Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, z wyłączeniem: sieci LAN – 25 lat gwarancji; konstrukcja – 10 lat gwarancji; szczelność pokrycia dachowego – 5 lat gwarancji

Okres rękojmi: 60 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót

Zaliczka: Brak

Warunki płatności: termin płatności 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania
: 5% podanej w ofercie kwoty brutto

Istotne warunki umowy, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: FIDIC

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę:
a) dla zakresu podstawowego – 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
b) dla zakresu opcji – 20% Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej brutto

Naliczenie zastrzeżonej Kontraktem kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto.