Raport bieżący nr 48/2023

Raport bieżący nr 48/2023 - 28 lipca 2023 / 13:51

Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym ‎przebiegiem DK-46 w Częstochowie - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 28.07.2023 r. Miejski Zarząd Dróg w ‎Częstochowie poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w ‎postępowaniu przetargowym pn. „Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego ‎DK-1 ‎wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie”.‎

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż ‎postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 195 931 355,00 zł netto ‎                       ‎ ‎

Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: maksymalnie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Okres rękojmi: 120 miesięcy

Zaliczka: 10 000 000,00 PLN wyłącznie pod warunkiem dochowania przez Wykonawcę ‎terminu na przekazanie Zamawiającemu kompletnej koncepcji architektoniczno-‎budowlanej

Warunki płatności: 30 lub 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego ‎prawidłowo wystawionej faktury VAT ze wszystkimi dokumentami przez Wykonawcę w ‎zależności od źródeł finansowania projektu ‎

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności ‎te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego ‎typu umów: inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program ‎Inwestycji Strategicznych.‎

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% ‎wynagrodzenia brutto  ‎

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do ‎wysokości poniesionej szkody.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto