Raport bieżący nr 49 / 2012

Raport bieżący nr 49 / 2012 - 24 sierpnia 2012 / 00:00

Podjęcie przez Zarząd Budimeksu SA decyzji o dokonaniu korekt wybranych danych finansowych Grupy Budimex i jednostkowych Budimeksu SA za I półrocze 2012 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/ 2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku, Zarząd Budimeksu SA informuje, że postanowił dokonać korekt wybranych danych finansowych Grupy Budimex SA za I półrocze 2012 roku opublikowanych w raporcie nr 42/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku, tj. dokonać odpisu aktualizującego wartość firmy w kwocie 45 000 tysięcy złotych. Powyższy odpis ma taki sam wpływ na zysk brutto, jak i na zysk netto Grupy. Odpis ten ma charakter niepieniężny.
Jednocześnie Zarząd Budimeksu S.A. dokonał odpisów aktualizujących w jednostkowym sprawozdaniu finansowym o łącznej wartości 145 158 tysięcy złotych. Na wprowadzone odpisy składają się: odpis wartości udziałów Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (PNI Sp. z o.o./Spółka) w wysokości 108 000 tysięcy złotych (na który składają się 63 000 tysiące złotych z tytułu podwyższenia przez Budimex S.A. kapitału zakładowego PNI Sp. z o.o. oraz pozostająca po wcześniejszych odpisach wartość udziałów w Spółce w kwocie 45 000 tysięcy złotych), odpis należności handlowych w kwocie 6 440 tysięcy złotych oraz odpis zaliczek na zapasy w kwocie 30 718 tysięcy złotych. Wprowadzone odpisy mają charakter niepieniężny. Uwzględniwszy efekt podatku odroczonego powyższych odpisów, ich łączny wpływ na wynik netto Budimeksu SA za I półrocze 2012 roku wynosi 123 414 tysięcy złotych.

Decyzja o dokonaniu odpisów jest konsekwencją złożenia przez PNI Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu w dniu 24 sierpnia 2012 roku.
Budimex SA nabył 100% udziałów w PNI Sp. z o.o. za kwotę 225 017 tysięcy złotych na podstawie umowy z dnia 4 sierpnia 2011 r. zawartej z Polskimi Kolejami Państwowymi SA – poprzednim udziałowcem Spółki, o czym informowano rynek następującymi raportami: raport nr 73/2011 z dnia 04.08.2011, raport nr 85/2011 z dnia 14.10.2011, raport nr 88/2011 z dnia 07.11.2011, raport nr 90/2011 z dnia 16.11.2011 oraz raport 91/2011 z dnia 16.11.2011 r. W raporcie nr 35/2012 z dnia 27.06.2012 Zarząd Budimeksu SA poinformował o odpisie udziałów PNI Sp. z o.o. w kwocie 182 267 tysięcy złotych dokonanym w ciężar wyniku lat ubiegłych.

Złożenie wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu nie powoduje utraty kontroli przez Grupę Budimex SA nad PNI Sp. z o.o. Tym samym bieżące wyniki Spółki będą nadal konsolidowane przez Grupę Budimex SA. Szacunek wpływu dalszej konsolidacji PNI Sp. z o.o. na wynik brutto Grupy w II półroczu 2012 roku wynosi około minus 100 000 tysięcy złotych. Szacowane przyszłe straty będą miały również charakter niepieniężny.