Raport bieżący nr 49 / 2014

Raport bieżący nr 49 / 2014 - 13 czerwca 2014 / 00:00

Zawarcie umowy na gwarancje bankowe z Bakiem Handlowym i BNP Paribas Polska

Zarząd Budimeksu zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2014 r. spółka zawarła umowę zlecenia wystawienia gwarancji bankowych z Bankiem Handlowym w Warszawie SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA, na podstawie której, do dnia 29 sierpnia 2014 roku, Budimex może zlecić bankom wystawienie gwarancji dobrego wykonania umowy oraz gwarancji zwrotu zaliczki do łącznej kwoty 180 000 000 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt milionów), przy czym zaangażowanie każdego z banków z tytułu wystawionych gwarancji w ramach w/w umowy nie przekroczy kwoty 90 000 000 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt milionów).

Tytułem zabezpieczenia zobowiązań Budimeksu wynikających z wystawionych gwarancji, spółka udzieli bankom zabezpieczenia w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
Wystawienie w/w gwarancji przez BNP Paribas Bank Polska SA obniży dostępną dla Budimeksu kwotę limitu na gwarancje bankowe, udostępnionego przez bank na podstawie umowy, o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.