Raport bieżący nr 49 / 2015

Raport bieżący nr 49 / 2015 - 27 lipca 2015 / 00:00

Budowa osiedla Wiktoryn w Lublinie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2015 r. został poinformowany o zawarciu kolejnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy umowy z Multidruk SA z siedzibą w Lublinie. Łączna wartość zawartych umów wynosi 53 578 300,00 zł netto.

 • Umową o najwyższej wartości jest zawarta w dniu 22.10.2014 r. umowa na realizację budowy I etapu „Osiedla Wiktoryn”.
 • Wartość umowy: 33 109 300,00 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: 05.11.2014.
 • Termin zakończenia robót: 30.09.2016.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia netto.
 • Maksymalna wysokość kar: 15% wartości kontraktu netto.
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody wg zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

Łączna wartość umów podpisanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym kontrahentem przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.