Raport bieżący nr 49 / 2017

Raport bieżący nr 49 / 2017 - 30 czerwca 2017 / 13:13

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z PKO BP SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. spółka została poinformowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA o podpisaniu aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r., 63/2015r z dnia 18.09.2015 r. oraz 23 / 2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych, z kwoty 300.000.000,- zł (słownie złotych: trzysta milionów) do kwoty 400.000.000,- zł (słownie złotych: czterysta milionów) i przedłużono termin, do którego spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.