Raport bieżący nr 49 / 2020

Raport bieżący nr 49 / 2020 - 29 lipca 2020 / 08:06

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2020 roku

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2019.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 3 734 436 tys. zł w porównaniu do 3 248 421 tys. zł w pierwszym półroczu 2019.

Zysk brutto ze sprzedaży: 327 551 tys. zł w porównaniu do 209 381 tys. zł w pierwszym półroczu 2019.

Zysk z działalności operacyjnej: 156 609 tys. zł w porównaniu do 111 382 tys. zł w pierwszym półroczu 2019.

Zysk brutto: 152 588 tys. zł w porównaniu do 107 944 tys. zł w pierwszym półroczu 2019.

Zysk netto: 114 491 tys. zł w porównaniu do 72 533 tys. zł w pierwszym półroczu 2019.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 110 574 tys. zł w porównaniu do 72 104 tys. zł w pierwszym półroczu 2019.

W pierwszym półroczu 2020 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 816 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 622 lokale, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku zanotował 731 mieszkań przedsprzedanych i 947 lokali sprzedanych notarialnie.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wyniósł 11,56 mld zł w porównaniu do 11,08 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2019.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2020 wyniosła 3,82 mld zł w porównaniu do 3,80 mld zł w pierwszym półroczu 2019.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 1 903 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 264 mln zł.

Wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii w Polsce miał wpływ na kilka realizowanych kontraktów, w tym poza granicami kraju. Według szacunków Grupy wpływ na wynik z działalności operacyjnej to około minus 36 milionów złotych.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2020 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2019.