Raport bieżący nr 49 / 2022

Raport bieżący nr 49 / 2022 - 16 sierpnia 2022 / 17:10

Budowa infrastruktury zabezpieczającej funkcjonowanie kompleksu w Sochaczewie - podpisanie umów

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 16 sierpnia 2022 zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Stołecznym Zarządem Infrastruktury a Budimeksem S.A. na: Budowę infrastruktury zabezpieczającej funkcjonowanie kompleksu w Sochaczewie.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 02.08.2022 r. w raporcie bieżącym nr 47/2022.

Łączna wartość umów podpisanych w dniu dzisiejszym: 126 535 695,55 zł netto

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienionymi umowami wynosi 211 290 492,22 złotych netto.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 124 078 554,65 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy, przekazanie 14 dni od podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 600 dni od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy (na nasadzenia 36 miesięcy, na urządzenia gwarancja producenta)

Okres rękojmi: 60 miesięcy od podpisania protokołu końcowego bez uwag

Zaliczka: zaliczki nie więcej niż 75% wartości wynagrodzenia umownego. Wysokość jednej zaliczki nie może przekroczyć 33% wartości umowy

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania 3% wartości wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 20% wynagrodzenia brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją wysokości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w ciągu 12 miesięcy przekracza próg 158.224 tys. zł netto.