Raport bieżący nr 5 / 2013

Raport bieżący nr 5 / 2013 - 1 lutego 2013 / 00:00

Kontynuacja budowy autostrady A4 – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 01 lutego 2013 r. została podpisana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie umowa na kontynuację budowy autostrady A4 odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny.

 • Wartość umowy: 149 569 172,93 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 28 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: do 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji umowy wlicza się również okresy zimowe
 • Okres gwarancji: 10 lat
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 49 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości brutto umowy
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% wartości brutto umowy
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego: 15% wartości brutto umowy z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn zależnych od zamawiającego
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.