Raport bieżący nr 5 / 2016

Raport bieżący nr 5 / 2016 - 21 stycznia 2016 / 00:00

Wykonanie ustroju nośnego obiektu MS-4 – umowa z podwykonawcą Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że otrzymał informację o wejściu w życie umowy podwykonawczej podpisanej przez konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z 95% udziału) i Ferrovial Agroman SA (partner konsorcjum z 5% udziału) ze spółką Vistal Gdynia S.A. na wykonanie ustroju nośnego obiektu MS-4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek, Pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe, w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16 (Pododcinek „B”)”.

  • Wartość umowy: 58 222 916,25 złotych netto.
  • Termin rozpoczęcia robót: w dniu przekazania placu budowy, co ma nastąpić 01.03.2016 r.
  • Termin zakończenia robót: 30.06.2017.
  • Okres gwarancji: 61 miesięcy dla robót polegających na wykonaniu warstwy ścieralnej, 121 miesięcy dla wszystkich pozostałych robót objętych umową.
  • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9% wynagrodzenia brutto.
  • Maksymalna wysokość kar umownych: 20% wynagrodzenia brutto.
  • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.