Raport bieżący nr 5 / 2022

Raport bieżący nr 5 / 2022 - 25 stycznia 2022 / 18:16

Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 25 stycznia 2022 r. Skarb Państwa – Minister Obrony Narodowej w imieniu i na rzecz którego działa: „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” wybrało ofertę Budimexu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: „Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce obejmujących m.in. budowę budynku hali sportowej, budynku magazynowo – socjalnego, kompleksu boisk, budynku kuchnio-stołówki wojskowej, dwóch magazynów wielobranżowych, budynku warsztatowego, myjni i stacji paliw dla wojskowych pojazdów mechanicznych oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wartość oferty: 215 527 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: do dnia 17.01.2025 r.

Okres gwarancji:
a) 3 lata na wszystkie roboty oraz urządzenia od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego poszczególnej Części Przedmiotu Umowy
b) 3 lata na zieleń od terminu końcowego wykonania nasadzeń zastępczych

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: Brak

Warunki płatności: termin płatności 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 100% Wynagrodzenia brutto

Naliczenie zastrzeżonej Kontraktem kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.