Raport bieżący nr 50 / 2010

Raport bieżący nr 50 / 2010 - 25 maja 2010 / 00:00

Nowy kontrakt Budimeksu SA – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 25 maja 2010 r. została podpisana z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei z siedzibą we Wrocławiu umowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Bogatynia/Zatonie-Radomierzyce – Etapy I i II (odcinek od km 12+546 do km 26+737), w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Radomierzyce – Zatonie.

 • Wartość kontraktu: 46.539.782,69 zł netto
 • Termin rozpoczęcia: przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od podpisania umowy, rozpoczęcie prac w terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy
 • Termin zakończenia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy, w tym 36 miesięcy na oznakowanie poziome
 • Płatność: 21 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego
 • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości kontraktu
 • Kary umowne płacone przez Wykonawcę:
  • za zwłokę w przystąpieniu do realizacji robót w wysokości 0,5 % wartości kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki
  • za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za nieterminowe usuniecie wad, w wysokości 0,5% wartości kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki
  • za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości kontraktu brutto
 • Kary umowne płacone przez Zamawiającego:
  • za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20%wynagrodzenia umownego brutto, z wyłączeniem okoliczności o której mowa w art.. 145 PZP
 • Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze przewyższające wysokość kar do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 • Jest to kolejna umowa zawarta z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ich łączna wartość wynosi 90.260.309,06 PLN netto.

Łączna wartość kontraktów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.