Raport bieżący nr 50 / 2015

Raport bieżący nr 50 / 2015 - 29 lipca 2015 / 00:00

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2015 roku

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze roku 2015 oraz dane porównywalne za pierwsze półrocze roku 2014.

  • Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 2 268 240 tys. zł w porównaniu do 2 153 122 tys. zł w pierwszym półroczu 2014 roku.
  • Zysk brutto ze sprzedaży: 214 062 tys. zł w porównaniu do 209 329 tys. zł w pierwszym półroczu 2014 roku.
  • Zysk z działalności operacyjnej: 128 776 tys. zł w porównaniu do 109 991 tys. zł w pierwszym półroczu 2014 roku.
  • Zysk brutto: 134 599 tys. zł w porównaniu do 110 190 tys. zł w pierwszym półroczu 2014 roku.
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 106 595 tys. zł w porównaniu do 86 912 tys. zł w pierwszym półroczu 2014 roku.
  • Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2014 roku wyniósł 6,99 mld zł.
  • W pierwszym półroczu 2015 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1 079 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 402 lokale.
  • Wartość netto kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła 2,88 mld zł, w porównaniu do 1,41 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec pierwszego półrocza 2015 roku wynosiła 1,48 mld zł. Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 913 mln zł.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwsze półrocze 2015 roku oraz porównywalne dane za pierwsze półrocze 2014 roku.

Tabela z wynikami segmentów sprawozdawczych za 1H 2015.