Raport bieżący nr 50 / 2016

Raport bieżący nr 50 / 2016 - 14 lipca 2016 / 16:57

Budynek Biurowy „Retro Office House” we Wrocławiu” – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 14.07.2016 została podpisana umowa ze Spółką LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 21 Sp. k. na realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu biurowo-usługowego „Retro Office House” wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego, Komandorskiej, Bogusławskiego.
Wartość umowy: wynagrodzenie w maksymalnej kwocie 89 936 000,00 złotych netto w tym stałe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości nie większej niż 58 985 000,00 zł netto oraz kwota zmienna 30 951 000,00 zł netto o ile Inwestor zleci wykonawcy wykonanie prac aranżacyjnych.
• Termin rozpoczęcia robót: następnego dnia po protokolarnym przekazaniu placu budowy oraz dokumentacji umożliwiającej Budimeksowi rozpoczęcie realizacji nie później niż 23.07.2016 r.
• Termin zakończenia robót: 22.03.2018 r.
• Okres gwarancji:
– 60 miesięcy – na wykonane roboty i drogi, w tym windy wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz instalacje teletechniczne niskoprądowe (system BMS, SMS oraz powiązane) wraz z urządzeniami, oprogramowaniem i wyposażeniem;
– 10 lat na konstrukcje stalowe i żelbetowe, szczelność dachu, izolacji, elewacji, podłóg itp., z zastrzeżeniem normalnego zużycia przy eksploatacji;
– 36 miesięcy na zieleń, prace aranżacyjne,
– dla urządzeń i wyposażenia – zgodnie z okresami gwarancyjnymi obowiązującymiu producentów, lecz nie mniej niż 36 miesięcy.
Warunki finansowe:
• Zaliczka: brak
• Warunki płatności:
– miesięczne, w terminie 30 dni od daty doręczenia Inwestorowi faktury.
– Gwarancja bankowa należytego i terminowego wykonania: 10 % stałej ryczałtowej kwoty netto.
– Gwarancja bankowa usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi:
a) 5% wynagrodzenia ryczałtowego netto ważna przez okres 5 (pięciu) lat;
b) 2,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto, w zakresie wad w konstrukcjach stalowych i żelbetowych, ważną na okres dalszych 5 lat.
• Zapłata określonych w umowie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez stronę poszkodowaną odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej wysokość ustalonych kar umownych.
• Limit kar umownych w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego w zakresie kar za nieterminowe wykonanie obowiązków przez Budimex.

Wartość umowy przekroczy próg 77.010.000 zł.

W okresie ostatnich 12 m-cy Budimex SA zawarł umowę z LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 4 sp. k. na wykonanie zadania pn. „Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku nr 5 przy ulicy Wałowej 19 oraz rozbiórki budynku nr 6 przy ul. Wałowej 23 w Gdańsku” za kwotę 570 595,34 PLN netto.