Raport bieżący nr 50 / 2022

Raport bieżący nr 50 / 2022 - 23 sierpnia 2022 / 17:04

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem - węzeł Zamość Południe wraz z węzłem dł.ok.12,430 km – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 23.08.2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie poinformowała Spółkę o tym, że wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem – węzeł Zamość Południe wraz z węzłem dł.ok.12,430 km”.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 28.06.2022 r w raporcie bieżącym nr 38/2022.

Wartość oferty: 358 239 357,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 16.12. do 15.03; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 16.12. do 15.03)

Okres gwarancji: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwie Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.