Raport bieżący nr 51 / 2010

Raport bieżący nr 51 / 2010 - 28 maja 2010 / 00:00

Nowy kontrakt Budimeksu SA – Węzeł Stryków

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 maja 2010 roku została podpisana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi umowa na „Budowę autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850”.

 • Wartość kontraktu: 252.101.536,72 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 30.11.2011 r.
 • Gwarancja: 60 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność – 49 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
  • Zabezpieczenie dobrego wykonania – 5% wartości kontraktu
 • Kary umowne płacone przez Wykonawcę:
  • Za przekroczenie czasu na ukończenie robót w wysokości 0,02% kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki
  • Z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% kwoty kontraktowej
  • Za niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w ustalonym terminie – 0,02% kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.