Raport bieżący nr 51 / 2012

Raport bieżący nr 51 / 2012 - 31 sierpnia 2012 / 00:00

Zaprojektowanie i budowa spalarni w Białymstoku – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 r. konsorcjum firm Budimex SA (lider z udziałem w konsorcjum 50,4%), Keppel Seghers Belgium N.V i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. podpisało z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „LECH” w Białymstoku umowę na zaprojektowanie i budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

 • Wartość kontraktu: 332 958 245,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy
 • Termin zakończenia robót: 31.12.2015 r.
 • Okres gwarancji: 24 miesiące liczone od dn. 31.12.2015 r. dla całości robót (bez części i urządzeń szybkozużywających się) zastrzeżeniem, iż okres gwarancyjny dla trwałości i długości życia rusztu wynosi 48 miesięcy liczony od dnia 31.12.2015 r., a okres gwarancyjny trwałości rękawów filtra workowego oraz trwałości przegrzewacza ostatniego stopnia wynosi 36 miesięcy licząc od dn. 31.12.2015 r.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • maksymalna wysokość kar umownych za zwłokę – 20% kwoty kontraktowej brutto
  • maksymalna wysokość kar umownych za niedotrzymanie parametrów gwarancyjnych – 10% kwoty kontraktowej brutto
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność wykonawcy ograniczona jest do 100% wartości kontraktu brutto.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.