Raport bieżący nr 51 / 2016

Raport bieżący nr 51 / 2016 - 14 lipca 2016 / 16:58

Porozumienie Budimeksu SA z LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 22 sp. k. („Inwestor”) oraz LC Corp S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 14.07.2016 zostało podpisane porozumienie z LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 22 sp. k. („Inwestor”) oraz LC Corp S.A., na mocy którego Budimex zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty otrzymania zapytania ofertowego do złożenia oferty na realizację budynku biurowo – usługowego przy ul. Skierniewickiej 16-20 w Warszawie pod nazwą: „Wola Retro” („Inwestycja”), a Inwestor oraz LC Corp S.A. zobowiązują się przekazać do realizacji Budimex S.A. jako generalnemu wykonawcy ww. inwestycję, pod warunkiem złożenia przez Budimex oferty zawierającej, powiększone o 5% wartości netto ceny jednostkowe takie same jak na realizację inwestycji „Retro Office House” realizowanej we Wrocławiu (raport bieżący nr 50/2016). Kolejnym warunkiem jest wynegocjowanie umowy na generalne wykonawstwo, która – z punktu widzenia odpowiednich ustaleń biznesowych – nie będzie odbiegać od umowy na inwestycję „Retro Office House” we Wrocławiu. W przypadku braku właściwego odniesienia, zastosowane zostaną ceny wynikające z najniższych cen rynkowych, ustalonych przez Strony na podstawie ofert podwykonawców i dostawców usług, powiększone o narzut w wysokości 8%.
Ceny jednostkowe mogą po negocjacjach i wspólnych ustaleniach ulec korektom.
Przewidywana szacunkowa wartość Inwestycji przekracza 100 mln zł netto.
Ostateczna wartość będzie znana po zakończeniu procesu projektowego oraz negocjacji.
Limit robót zaniechanych na inwestycji przy ul. Skierniewickiej 16-20 wynosić będzie 25%, liczone od kwoty wynagrodzenia netto należnego Budimeksowi (suma kwoty stałej i kwoty zmiennej).
Przedmiotem porozumienia jest również potwierdzenie ziszczenia się warunku tj. akceptacji przez Budimex S.A. planu aranżacji powierzchni najmu, co do której Budimex S.A. zawarł w dniu 29 kwietnia 2016 r. z Inwestorem przy udziale LC Corp S.A. umowę najmu powierzchni biurowej w budynku w ramach realizowanej Inwestycji, bez którego akceptacji Budimex S.A. mógł odstąpić od umowy najmu. Przedmiotem umowy najmu jest oddanie przez Inwestora na rzecz Budimex S.A. na okres 7 lat od daty wydania przedmiotu najmu powierzchni ok 7.000,00 m2, powiększonej o współczynnik powierzchni wspólnej tj. łączną powierzchnię ok. 7.343 m2, co stanowi około 30% łącznej przewidywanej powierzchni najmu budynku realizowanego w ramach projektowanej Inwestycji. Czynsz najmu oraz pozostałe płatności wynikające z umowy najmu zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Szacunkowa wartość inwestycji przekroczy próg 77.010.000 zł.