Raport bieżący nr 52 / 2016

Raport bieżący nr 52 / 2016 - 14 lipca 2016 / 18:03

Podpisanie Umowy Generalnej Leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 14 lipca br. został poinformowany o podpisaniu przez Millennium Leasing Sp. z o.o. Umowy Generalnej Leasingu z dnia 8 lipca br., której stronami są Budimex SA i Millennium Leasing Sp. z o.o. Umowa Generalna Leasingu ma charakter umowy ramowej. W ramach umowy Millennium Leasing może zawierać z Budimex jednostkowe umowy dotyczące leasingu środków trwałych. Łączna wartość jednostkowych umów leasingu zawartych w ramach Umowy Generalnej Leasingu nie może przekroczyć kwoty limitu w wysokości 120.000.000,- zł (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów ), przy czym aktualne zadłużenie Budimex z tytułu umów leasingu zawartych z Millennium Leasing (czynne umowy jednostkowe leasingu zawarte przed 8 lipca br.) obciążą w/w kwotę limitu. Umowy jednostkowe leasingu, w ramach umowy ramowej, mogą być zawierane do dnia 31 lipca 2017 roku. Zawierając każdą jednostkową umowę leasingu, Budimex ustanowi na rzecz Millennium Leasing zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z umowy w postaci weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową.