Raport bieżący nr 52 / 2018

Raport bieżący nr 52 / 2018 - 25 lipca 2018 / 16:26

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła)- gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C - węzeł Kamieńsk (bez węzła)- węzeł Radomsko (z węzłem) – wybór oferty

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2018 roku został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi o wyborze oferty konsorcjum spółki Strabag Sp. z o.o. (lider: 50% udziału w konsorcjum) oraz Budimeksu SA (partner: 50% udziału w konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła)- gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła)- węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00”.

O tym, że Zamawiający ocenił ofertę konsorcjum najwyżej w postępowaniu przetargowym informowaliśmy w raporcie bieżącym 43/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku.

Wartość oferty: 465 970 040,74 zł netto

Termin rozpoczęcia: data zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: do 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.