Raport bieżący nr 52 / 2020

Raport bieżący nr 52 / 2020 - 3 sierpnia 2020 / 15:14

Rejestracja zmian statutu Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 38/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. informuje, że w dniu 03 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 389 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2020 r. Zmianie uległy § 16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki. Aktualne brzmienie w/w zapisów jest następujące:

Treść § 16 ust. 4 i 5 Statutu:

„4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

 

Treść § 16 ust. 9 lit. m) Statutu:

„m) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn, urządzeń, papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub zbycia przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd. Tym samym w transakcjach objętych niniejsza literą nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w trybie art. 393 pkt 4 k.s.h.”

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostały bez zmian.

Tekst jednolity Statutu zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu.