Raport bieżący nr 52 / 2021

Raport bieżący nr 52 / 2021 - 15 czerwca 2021 / 16:55

„Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn” - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 15.06.2021 r. został poinformowany przez PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, że oferta Budimex S.A. została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym: „Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn”.

Wartość oferty: 156 243 000,00 zł netto.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną ofertą) wyniosła 171 227 793,84 zł netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki oferty o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 156 243 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 29.03.2024 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy lub 4500 godzin pracy KGO, w zależności co upłynie później i 60 miesięcy na roboty budowlane

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: 10% wynagrodzenia umownego netto

Warunki płatności: płatności zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowym, 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto

Maksymalna łączna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 30% wynagrodzenia umownego brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.