Raport bieżący nr 52/2023

Raport bieżący nr 52/2023 - 24 sierpnia 2023 / 21:36

BUDOWA GŁÓWNEJ LINII RAIL BALTICA NA ŁOTWIE („RAIL BALTICA MAINLINE CONSTRUCTION IN LATVIA”) – możliwy wybór oferty

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. konsorcjum w składzie Eiffage Genie Civil (lider konsorcjum z udziałem 50%), Budimex S.A. (z udziałem 30%) i Rizzani de Eccher S.p.A. (z udziałem 20%) zostało poinformowane przez Zamawiającego – SIA EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS o możliwym wyborze oferty konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „BUDOWA GŁÓWNEJ LINII RAIL BALTICA NA ŁOTWIE” („RAIL BALTICA MAINLINE CONSTRUCTION IN LATVIA”).

Powyższe nie oznacza ostatecznego wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze zakończone.

Zamawiający: SIA „EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS”.

Nazwa konsorcjum: E.R.B. Rail Baltica JV

Skład konsorcjum ERB Rail Baltica JV:

  • Eiffage Genie Civil – udział w konsorcjum 50%,
  • Budimex S.A. – udział w konsorcjum 30%,
  • Rizzani de Eccher S.p.A – udział w konsorcjum 20%.

Wartość złożonej oferty przez konsorcjum: 3 698 833 520,41 EUR.

Wartość udziałów w ofercie:

  • Eiffage Genie Civil – 50%:            1 849 416 760,21 EUR
  • Budimex S.A. – 30%:                   1 109 650 056,12 EUR
  • Rizzani de Eccher S.p.A. – 20%:    739 766 704,08 EUR

Wartość złożonej oferty przez konsorcjum w PLN: 16 533 785 836,23 PLN

Wartość udziałów w ofercie:

  • Eiffage Genie Civil – 50%:            8 266 892 918,12 PLN
  • Budimex S.A. – 30%:                   4 960 135 750,87 PLN
  • Rizzani de Eccher S.p.A. – 20%:    3 306 757 167,25 PLN

Termin rozpoczęcia robót: zostanie wskazany przez Zamawiającego w Poleceniu Rozpoczęcia Prac.

Termin zakończenia robót: 96 miesięcy od podpisania umowy.

Okres zgłaszania wad dla głównych robót: 5 lat.

Okres gwarancji:

1) 10 lat – dla robót budowlanych,

2) 15 lat – dla hydroizolacji konstrukcji,

3) 15 lat – dla mostów i wiaduktów,

4) 20 lat – w przypadku wykrycia umyślnie ukrytych wad.

Zaliczka: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu, z wyłączeniem specjalistycznych materiałów i sprzętu, dla których zaliczka wyniesie 70%.

Warunki płatności: płatności miesięczne, wg zaawansowania prac, termin płatności faktury – 32 dni.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: zabezpieczenie ogólne od wartości 15 mln EUR oraz 10% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu (wskazane wartości dotyczą całego konsorcjum).

Maksymalna wartość kar umownych płaconej przez Wykonawcę:

1) 100% wartość Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu dla Sekcji I,

2) 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu dla Sekcji II, III, IV,

3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 50% wartości prac pozostających do zakończenia.

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Brak kar umownych płaconych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy, jeżeli nienależyte wykonywanie umowy jest wynikiem działania w warunkach winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Całkowity limit odpowiedzialności: 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu za Sekcje Zadeklarowane (Committed Sections), lecz nie więcej niż 400 000 000 EUR.

Prawo właściwe: prawo Republiki Łotwy.

Pozostałe warunki umowne nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.