Raport bieżący nr 53 / 2010

Raport bieżący nr 53 / 2010 - 29 czerwca 2010 / 00:00

Przebudowa/Modernizacja pasa startowego lotniska na Okęciu w Warszawie

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 czerwca 2010 r. Konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA, działające w formie spółki cywilnej, podpisało z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie umowę na zadanie pn.: „Przebudowa/Modernizacja drogi startowej DS-1, dróg kołowania, drogi patrolowej i drogi p.poż w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie”.

 • Wartość kontraktu: 73.459.823,77 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: do 14 miesięcy od daty przekazania placu budowy
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:Płatność: 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
  Gwarancja bankowa dobrego wykonania – 10% ceny umownej brutto
 • Kary umowne płacone przez wykonawcę:
  1. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto – za każdy dzień opóźnienia, w wysokości nie większej niż 10% wynagrodzenia umownego netto;
  2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto – za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto;
  4. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji robót na skrzyżowaniu dróg startowych zostaną naliczone kary wg stawki godzinowej wynoszącej 100 tys. PLN za każdą godzinę opóźnienia. W przypadku niepełnych godzin kara będzie naliczana proporcjonalnie do czasu opóźnienia.
 • Kary płacone przez Zamawiającego:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem umownym netto a sumą kwot netto zapłaconych Wykonawcy z tytułu realizowania niniejszej umowy do dnia odstąpienia.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego niezależnie od naliczonych kar umownych, w szczególności odszkodowania z tytułu strat poniesionych przez podmioty trzecie, za które odpowiedzialnością obarczony został Zamawiajacy ze względu na nieterminowe wykonanie robót przez Wykonawcę.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.