Raport bieżący nr 53 / 2013

Raport bieżący nr 53 / 2013 - 22 sierpnia 2013 / 00:00

Podpisanie przez Budimex i Alior Bank umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 22 sierpnia 2013 r. Budimex otrzymał od Alior Bank SA podpisany ezgemplarz umowy dotyczacej limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym. W ramach umowy Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 100.000.000,- PLN (sto milionów złotych). Umowa została zawarta na okres do 20 sierpnia 2014 roku.
Jako zabezpieczenie wywiązania się przez Budimex z zobowiązań wynikających z umowy, Budimex udzielił Bankowi pełnomocnictwo do rachunku bankowego. Dodatkowo, do każdej wystawionej przez Bank gwarancji w ramach limitu, Budimex złoży Bankowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej w zakresie zobowiązań wynikających z gwarancji.
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.