Raport bieżący nr 53 / 2016

Raport bieżący nr 53 / 2016 - 18 lipca 2016 / 15:37

Podpisanie Umowy o przyznanie limitu leasingu z „PEKAO LEASING” Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 lipca br. został poinformowany o podpisaniu przez „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. Umowy o przyznanie limitu leasingu z dnia 8 lipca br., której stronami są Budimex SA i „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. Umowa o przyznanie limitu leasingu ma charakter umowy ramowej. W ramach umowy „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. może zawierać z Budimex jednostkowe umowy dotyczące leasingu środków trwałych. Łączna wartość jednostkowych umów leasingu nie może przekroczyć kwoty limitu w wysokości 120.000.000,- zł (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów). Umowy jednostkowe leasingu mogą być zawierane do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Zawierając każdą jednostkową umowę leasingu, Budimex ustanowi na rzecz „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z umowy w postaci weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową.