Raport bieżący nr 53 / 2018

Raport bieżący nr 53 / 2018 - 26 lipca 2018 / 07:54

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2018 roku

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2017.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 3 302 661 tys. zł w porównaniu do 2 721 772 tys. zł w pierwszym półroczu 2017.

Zysk brutto ze sprzedaży: 286 491 tys. zł w porównaniu do 352 094 tys. w pierwszym półroczu 2017.

Zysk z działalności operacyjnej: 170 124 tys. zł w porównaniu do 249 154 tys. zł w pierwszym półroczu 2017.

Zysk brutto: 163 361 tys. zł w porównaniu do 243 689 tys. zł w pierwszym półroczu 2017.

Zysk netto: 128 088 tys. zł w porównaniu do 194 781 tys. zł w pierwszym półroczu 2017.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 128 047 tys. zł w porównaniu do 194 638 tys. zł w pierwszym półroczu 2017.

W pierwszym półroczu 2018 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 509 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 107 lokale, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku zanotował 886 mieszkań przedsprzedanych i 892 lokale sprzedane notarialnie.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec pierwszego półrocza 2018 roku wyniósł 10,78 mld zł w porównaniu do 9,61 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2017.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2018 wyniosła 3,36 mld zł w porównaniu do 3,17 mld zł w pierwszym półroczu 2017.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiła 734 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 288 mln zł.

Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w pierwszym półroczu 2018 wyniosły 43 mln zł. Dodatkowo, w pierwszym półroczu 2018 roku spółki Grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 60 mln zł.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2018 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2017.

Wybrane dane finansowe za 1 półrocze 2018 roku