Raport bieżący nr 53 / 2019

Raport bieżący nr 53 / 2019 - 29 lipca 2019 / 08:34

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2019 roku

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2018.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 3 248 421 tys. zł w porównaniu do 3 302 661 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.

Zysk brutto ze sprzedaży: 209 381 tys. zł w porównaniu do 286 491 tys. w pierwszym półroczu 2018.

Zysk z działalności operacyjnej: 111 382 tys. zł w porównaniu do 170 124 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.

Zysk brutto: 107 944 tys. zł w porównaniu do 163 361 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.

Zysk netto: 72 533 tys. zł w porównaniu do 128 088 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 72 104 tys. zł w porównaniu do 128 047 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.

W pierwszym półroczu 2019 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 731 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 947 lokali, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 roku zanotował 509 mieszkań przedsprzedanych i 1 107 lokali sprzedanych notarialnie.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wyniósł 11,08 mld zł w porównaniu do 10,78 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2018.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2019 wyniosła 3,80 mld zł w porównaniu do 3,36 mld zł w pierwszym półroczu 2018.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 264 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 734 mln zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku spółki Grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 36,1 mln zł (w pierwszym półroczu 2018: 60 mln zł).

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2019 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2018.