Raport bieżący nr 53 / 2021

Raport bieżący nr 53 / 2021 - 17 czerwca 2021 / 16:00

Decyzja Zarządu Budimex S.A. o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż podjął decyzję o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. do wysokości połowy zysku osiągniętego od początku roku, który będzie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Budimex S.A. za pierwsze półrocze 2021 r. zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta. Kwota zaliczki, dzień, według którego ustaleni zostaną uprawnieni do zaliczki oraz dzień wypłaty wskazane zostaną po sporządzeniu i na podstawie ww. sprawozdania co powinno nastąpić do 30 września 2021 r. Równocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Budimex S.A. dokonała wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako niezależnego biegłego rewidenta, który dokona badania ww. sprawozdania półrocznego.