Raport bieżący nr 54 / 2010

Raport bieżący nr 54 / 2010 - 29 czerwca 2010 / 00:00

Połączenie Budimeksu SA z Budimeksem Auto - Park Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów 20/2010, 23/2010 i 29/2010 Zarząd Budimeksu SA informuje, iż w dniu 29 czerwca 2010 roku powziął informację o rejestracji w dniu 23 czerwca 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, połączenia spółki Budimex SA z „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Budimex S.A. występuje jako spółka przejmująca w stosunku do „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na podstawie uchwały nr 156 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 19 maja 2010 (REP. A NR 5306/2010) i uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o..

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40 (spółka przejmująca) jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764, o kapitale zakładowym 127.650.490,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) wpłaconym w całości.

„Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie przy ul. Stawki 40 (spółka przejmowana) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048276, o kapitale zakładowym 13.251.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) wpłaconym w całości. Całość udziałów posiada spółka przejmująca – Budimex SA jako jedyny wspólnik.