Raport bieżący nr 54 / 2011

Raport bieżący nr 54 / 2011 - 17 czerwca 2011 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 17.06.2011 r. otrzymał od Banku PEKAO SA („bank”) informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytu nr 2008/268/DDF z dnia 12 sierpnia 2008 roku („umowa”), o której zawarciu i dokonywanych w niej zmianach Budimex informował w raportach bieżących nr 47/2008 z dnia 12.08.2008 r., 67/2009 z dnia 13.08.2009 r. oraz 38/2010 z dnia 04.05.2010 r.
Na mocy aneksu wprowadzono następujące zmiany do umowy:

  • zwiększono kwotę limitu kredytowego z kwoty 473.000.000,- złotych (czterysta siedemdziesiąt trzy miliony złotych) do kwoty 699.000.000,- złotych (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych)
  • w ramach w/w limitu Budimex może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 200.000.000,00 złotych (dwieście milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2011 oraz może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do kwoty 523.000.000 złotych (pięćset dwadzieścia trzy miliony złotych) w terminie do dnia 30 maja 2012 r.

Pozostałe warunki umowy nie zmieniają się.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.