Raport bieżący nr 54 / 2014

Raport bieżący nr 54 / 2014 - 30 czerwca 2014 / 00:00

Podpisanie umowy na gwarancje bankowe z BGK

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o linie na gwarancje. W ramach umowy Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 200 000 000 zł (dwieście milionów złotych). Umowa została zawarta na okres do 29 czerwca 2015 roku.

Jako zabezpieczenie wywiązania się przez Budimex z zobowiązań wynikających z umowy, Budimex udzielił bankowi pełnomocnictwo do rachunku bankowego. Dodatkowo, do każdej wystawionej przez bank gwarancji w ramach limitu, Budimex złoży bankowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej w zakresie zobowiązań wynikających z gwarancji.
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.