Raport bieżący nr 54 / 2017

Raport bieżący nr 54 / 2017 - 7 lipca 2017 / 12:13

Podwykonawstwo przy wykonywaniu robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Pilawa - podpisanie umowy przez Budimex SA i konsorcjum Budimex Budownictwo Sp. z o.o. i Ferrovial Agroman

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 7 lipca 2017 roku Budimex S.A. zawarł z konsorcjum firm BUDIMEX BUDOWNICTWO Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimex S.A.) – lider konsorcjum i FERROVIAL AGROMAN S.A. – partner konsorcjum, umowę o podwykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji prac budowlano-montażowych w ramach

kontraktu na wykonanie prac na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050 – 175,850” w ramach projektu POIiŚ 5.1-11 pn.” Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap I” – w zakresie Zamówienia Częściowego A – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na Odcinku Otwock – Pilawa”.

O podpisaniu umowy na realizację ww. kontraktu spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2017 z dnia 5 czerwca 2017.

Umowa podwykonawcza została zawarta pod warunkiem wyrażenia przez Inżyniera Kontraktu pozytywnej opinii co do treści umowy oraz uzyskania pisemnej zgody – akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy.

Zgodnie z zawartą umową podwykonawczą:

Wartość umowy: 327.750.819,16 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż następnego dnia po protokolarnym przekazaniu Podwykonawcy placu budowy

Termin zakończenia robót: 34 miesiące od daty udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamknięć torowych, tj. nie później niż do dnia 12 kwietnia 2020 r.

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: brak

Warunki płatności: w ciągu 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, wraz z wymaganymi dla jej wystawienia i załączonymi do niej dokumentami.

Kary umowne płacone przez Podwykonawcę:

Wykonawca ma prawo dochodzić od Podwykonawcy zapłaty kar umownych z tytułów w wysokości oraz w granicach limitów i ograniczeń w kumulacji, pod warunkiem jednakże, iż Zamawiający obciąży uprzednio Wykonawcę obowiązkiem zapłaty tak określonych kar umownych, a przesłanki do naliczenia Wykonawcy kar umownych wynikać będą z działań lub zaniechań Podwykonawcy, za które ponosił on będzie odpowiedzialność:

– Za niewykonanie w terminie ustalonego Etapu za każdy dzień zwłoki 0,02% wartości Robót objętych Etapem (zamiast kary wykonawca może przedstawić gwarancję bankową a w przypadku ukończenia całości w terminie kara może zostać anulowana),

– Za nieprzedstawienie i/lub rozpoczęcie Robót bez Programu Zapewnienia Jakości w terminie i zakresie – w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki,

– Za nieprzedłożenie raportu o postępie prac 2 000 zł za każdy dzień zwłoki,

– Za przystąpienie do robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia jakości, projektu tymczasowej organizacji ruchu, 5 000 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

– Za przystąpienie do robót bez regulaminu Tymczasowej Organizacji Ruchu lub prowadzenie robót niezgodnie z w/w regulaminem 5 000 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

– Za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z wytycznymi 10 000 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

– Za niedostarczenie harmonogramu; za brak jego aktualizacji; za nieuwzględnienie uwag Inżyniera – 5 000 zł za każdy dzień zwłoki,

– Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia w wysokości 1% wartości brutto poszczególnych robót objętych wadą, za każdy dzień zwłoki;

– Za niedotrzymanie terminu usunięcia usterki/wady w okresie zgłaszania wad w terminie wskazanym przez zamawiającego w wysokości 1 000 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ,

– Za zwłokę w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki – 40 000 zł za każdy dzień zwłoki ,

– Za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z wydłużenia robót z winy wykonawcy – 10 000 zł za każdy dzień,

– Za powierzenie robót niezaakceptowanym podwykonawcom bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo 20 000 zł za każdy taki przypadek,

– Za nieprzedstawienie kopii umowy podwykonawczej w terminie lub jej zmiany bądź też za przedstawienie Umowy z Podwykonawcą niezgodnej z postanowieniami 10 000 zł za każdy dzień zwłoki,

– Za brak zmiany terminów płatności w umowach podwykonawczych 10 000 zł za każdy taki przypadek ,

– Za brak lub nieterminową zapłatę podwykonawcom – 25 000 zł za każdy przypadek,

– W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień Umowy w tym zakresie – w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora” stanowiącego Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105 – od 10 do 30 tys. zł,

– Za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 30% ZKK pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i kosztów komunikacji zastępczej.

Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wynikającej z Kontraktu, pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i kosztów komunikacji zastępczej wskazanej w Przedmiarze Robót.

Wykonawca ma prawo dochodzić od Podwykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Wartość umowy przekracza próg 111.446 tys.