Raport bieżący nr 54 / 2018

Raport bieżący nr 54 / 2018 - 30 lipca 2018 / 16:20

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła)- gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A- podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 30 lipca 2018 roku konsorcjum Budimeksu SA (lider: 50% udziału w konsorcjum) oraz spółki Strabag Sp. z o.o. (partner: 50% udziału w konsorcjum) zawarło umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła)- gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A- węzeł Tuszyn (bez węzła)- węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00”.

O tym, że Zamawiający wybrał ofertę konsorcjum jako najkorzystniejszą informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 36/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku.

Wartość umowy: 389 328 410,46 zł netto

Termin rozpoczęcia: data zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

Łączna wartość gwarancji ubezpieczeniowej i bankowej dobrego wykonania wynosi 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, z czego Budimex SA wniósł 5 % gwarancji ubezpieczeniowej, a Strabag Sp. z o.o. 5 % gwarancji bankowej.

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: do 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.