Raport bieżący nr 54/2023

Raport bieżący nr 54/2023 - 29 sierpnia 2023 / 10:04

Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61)‎ odcinek Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)‎ odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo - oferta Budimex SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 29 sierpnia 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ‎Oddział w Olsztynie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu ‎przetargowym na: Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61)‎ odcinek Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)‎ ‎odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo. ‎

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ‎ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 412 530 636,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych‎

‎ Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez‎ Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto‎

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ‎ustaloną karę umowną.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎