Raport bieżący nr 55 / 2010

Raport bieżący nr 55 / 2010 - 14 lipca 2010 / 00:00

Podpisanie umowy o udzielanie gwarancji bankowych z Bankiem Ochrony Środowiska SA

W dniu 14 lipca 2010 roku zarząd Budimeksu SA („Spółka”) został poinformowany przez Bank Ochrony Środowiska SA („Bank”) o podpisaniu umowy o ustanowienie limitu zaangażowania w formie linii odnawialnej na udzielanie gwarancji bankowych („Umowa”).

Na mocy Umowy:

  • Spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 100.000.000 (sto milionów) złotych.
  • Limit gwarancyjny został przyznany na okres do 8 lipca 2011 r.
  • Jako zabezpieczenie limitu gwarancyjnego, Spółka udzieliła Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Spółki prowadzonym przez Bank.
  • Dodatkowo, do każdej wystawionej przez Bank gwarancji w ramach linii, Spółka złoży Bankowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej w zakresie zobowiązań wynikających z gwarancji.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu..

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.